Herzlich Willkommen im Rudolf Steiner Haus!

Sinne - Tore zur Welt

Tastsinn
Lebenssinn
Bewegungssinn
Gleichgewichtssinn

Geruchssinn
Geschmackssinn
Sehsinn
Wärmesinn

Gehörsinn
Sprachsinn
Denksinn
Ichsinn

„Im Umkreise gleichsam dieser zwölf Sinne bewegt sich unser ganzes Seelenleben, gerade so, wie die Sonne sich im Umkreis der zwölf Sternbilder bewegt.“

(R. Steiner)